Przejdź do treści

Wiadomości Misyjne nr 43 (2-2017)

  • przez

“Eucharystia sama w sobie jest wydarzeniem misyjnym” – św. Jan Paweł II

Po długich przygotowaniach możemy zaprezentować kolejny numer Wiadomości Misyjnych! W tym numerze można poczytać m.in. o:

  • Beninie – wywiad z ks. Stanisławem Deszczem
  • Demokratycznej Republice Konga – wywiad z s. Urszulą Chudy
  • Madagaskarze – spotkanie z ks. Kazimierzem Bukowcem (artykuł z okładki)
  • Chinach – wywiad z ks. Piotrem Wierzbickim

Nie zabrakło fragmentów numerów archiwalnych oraz informacji od MISEVI Polska. Już w najbliższych dniach nasz informator trafi do Waszych rąk.

Pozostaje nam życzyć, aby lektura Wiadomości Misyjnych rozbudziła w nas na nowo Charyzmat Wincentyński i zapaliła misyjny entuzjazm.

Eucharystia źródłem misyjnej działalności Kościoła

Omawiając dokumenty na temat działalności misyjnej Kościoła nie sposób pominąć swoistego komentarza, jakiego udzielił papież św. Jan Paweł II z okazji odbywającego się w roku Jubileuszowym 2000 Kongresu Eucharystycznego. Podczas audiencji generalnej w dniu 21 czerwca 2000 roku papież nawiązując do tego wydarzenia stwierdził m.in., że to „z Eucharystii Kościół i każdy wierzący czerpie siłę potrzebną do głoszenia Ewangelii (…). Eucharystia jest sama w sobie wydarzeniem misyjnym”. Tu papież przypomniał słowa św. Pawła z Listu do Koryntian:

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie (1 Kor 11, 26).

Każda Msza św. kończy się wezwaniem misyjnym idźcie – które nakazuje wiernym nieść posłanie zmartwychwstałego Pana. Papież przypomniał również List Apostolski Dies Domini, w którym wezwał wiernych do naśladowania uczniów z Emaus, którzy rozpoznawszy Zmartwychwstałego „przy łamaniu chleba” (por. Łk 24, 30 – 32) natychmiast poszli do braci podzielić się radością spotkania z Nim. W dzisiejszych czasach szczególnie konieczne jest, aby ze sprawowania Eucharystii każda wspólnota chrześcijańska czerpała duchową moc, by otwierać się na wspólnoty bardziej ubogie i potrzebujące wsparcia. Eucharystia jest również miejscem rozeznania powołania misyjnego, na wzór wspólnoty w Antiochii, która podczas publicznego nabożeństwa została wezwana do wysłania w misyjną podróż Barnaby i Szawła (por. Dz 13, 1 – 3). Z tego wydarzenia papież wyciąga wniosek, że wspólnota powinna przeznaczać dla misji najlepsze siły swych synów, posyłać ich z radością i towarzyszyć im modlitwą oraz niezbędnym wsparciem materialnym. Eucharystia jest ponadto szkołą miłości, sprawiedliwości i pokoju, a także miejscem upamiętnienia tych szczególnych „misjonarzy” i świadków wiary jakimi są męczennicy.

Niech tych kilka myśli ożywia nasz udział w Eucharystii a lektura świadectw zamieszczonych w obecnym numerze pomaga otwierać serca na potrzeby i cierpienia braci (V Modlitwa Eucharystyczna).

Ks. Antoni Miciak CM

 

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »